maymat-logo
Rejestracja
NAKRĘTKA /OC/ /KL.5,8/ M5

NAKRĘTKA /OC/ /KL.5,8/ M5

Referencja: M11-1-202-1

dostępny (52 kg)

netto: 8,40 zł/kg

brutto: 10,33 zł/kg

NAKRĘTKA /OC/ /KL.5,8/ M6

NAKRĘTKA /OC/ /KL.5,8/ M6

Referencja: M11-1-203-1

dostępny (717 kg)

netto: 8,15 zł/kg

brutto: 10,02 zł/kg

NAKRĘTKA /OC/ /KL.5,8/ M8

NAKRĘTKA /OC/ /KL.5,8/ M8

Referencja: M11-1-204-1

dostępny (700 kg)

netto: 6,21 zł/kg

brutto: 7,64 zł/kg

NAKRĘTKA /OC/ /KL.5,8/ M10

NAKRĘTKA /OC/ /KL.5,8/ M10

Referencja: M11-1-205-1

dostępny (442 kg)

netto: 8,60 zł/kg

brutto: 10,58 zł/kg

NAKRĘTKA /OC/ /KL.5,8/ M12

NAKRĘTKA /OC/ /KL.5,8/ M12

Referencja: M11-1-206-1

dostępny (959 kg)

netto: 8,59 zł/kg

brutto: 10,57 zł/kg

NAKRĘTKA /OC/ /KL.5,8/ M14

NAKRĘTKA /OC/ /KL.5,8/ M14

Referencja: M11-1-207-1

dostępny (801 kg)

netto: 6,55 zł/kg

brutto: 8,06 zł/kg

NAKRĘTKA /OC/ /KL.5,8/ M16

NAKRĘTKA /OC/ /KL.5,8/ M16

Referencja: M11-1-208-1

dostępny (243 kg)

netto: 6,63 zł/kg

brutto: 8,15 zł/kg

NAKRĘTKA /OC/ /KL.5,8/ M20

NAKRĘTKA /OC/ /KL.5,8/ M20

Referencja: M11-1-209-1

dostępny (81 kg)

netto: 7,63 zł/kg

brutto: 9,38 zł/kg

NIT ZRYWALNY 4,8-5X12

NIT ZRYWALNY 4,8-5X12

Referencja: M11-1-210-1

dostępny (41 kg)

netto: 19,36 zł/kg

brutto: 23,81 zł/kg

NIT ZRYWALNY 4,8-5X14

NIT ZRYWALNY 4,8-5X14

Referencja: M11-1-211-1

dostępny (6,3 kg)

netto: 17,42 zł/kg

brutto: 21,43 zł/kg

NIT ZRYWALNY 4,8-5X10

NIT ZRYWALNY 4,8-5X10

Referencja: M11-1-212-1

dostępny (42 kg)

netto: 19,99 zł/kg

brutto: 24,59 zł/kg

NIT ZRYWALNY 4X8

NIT ZRYWALNY 4X8

Referencja: M11-1-213-1

dostępny (11 kg)

netto: 19,36 zł/kg

brutto: 23,81 zł/kg

NIT ZRYWALNY 4X10

NIT ZRYWALNY 4X10

Referencja: M11-1-214-1

dostępny (14 kg)

netto: 19,36 zł/kg

brutto: 23,81 zł/kg

NIT ZRYWALNY 4X12

NIT ZRYWALNY 4X12

Referencja: M11-1-215-1

dostępny (31 kg)

netto: 19,36 zł/kg

brutto: 23,81 zł/kg

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 5

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 5

Referencja: M11-1-220-1

dostępny (2,6 kg)

netto: 11,00 zł/kg

brutto: 13,53 zł/kg

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 6

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 6

Referencja: M11-1-221-1

dostępny (10 kg)

netto: 11,06 zł/kg

brutto: 13,60 zł/kg

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 8

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 8

Referencja: M11-1-222-1

dostępny (6,0 kg)

netto: 17,27 zł/kg

brutto: 21,24 zł/kg

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 10

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 10

Referencja: M11-1-223-1

dostępny (2,0 kg)

netto: 12,75 zł/kg

brutto: 15,68 zł/kg

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 12

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 12

Referencja: M11-1-224-1

dostępny (6,4 kg)

netto: 19,00 zł/kg

brutto: 23,37 zł/kg

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 16

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 16

Referencja: M11-1-225-1

dostępny (1,2 kg)

netto: 18,15 zł/kg

brutto: 22,32 zł/kg

PODKŁADKA ZWYKŁA DIN 125 FI 5

PODKŁADKA ZWYKŁA DIN 125 FI 5

Referencja: M11-1-226-1

dostępny (5,7 kg)

netto: 7,81 zł/kg

brutto: 9,61 zł/kg

PODKŁADKA ZWYKŁA/OC/ DIN 125 FI 36

PODKŁADKA ZWYKŁA/OC/ DIN 125 FI 36

Referencja: M11-1-227-1

dostępny (8,8 kg)

netto: 18,30 zł/kg

brutto: 22,51 zł/kg

PODKŁADKA ZWYKŁA DIN 125 FI 6

PODKŁADKA ZWYKŁA DIN 125 FI 6

Referencja: M11-1-228-1

dostępny (30 kg)

netto: 14,70 zł/kg

brutto: 18,08 zł/kg

PODKŁADKA ZWYKŁA DIN 125 FI 8

PODKŁADKA ZWYKŁA DIN 125 FI 8

Referencja: M11-1-229-1

brak

netto: 17,43 zł/kg

brutto: 21,44 zł/kg

PODKŁADKA ZWYKŁA DIN 125 FI 10

PODKŁADKA ZWYKŁA DIN 125 FI 10

Referencja: M11-1-230-1

dostępny (mała dostępność (poniżej kg))

netto: 17,57 zł/kg

brutto: 21,61 zł/kg* PROMOCJA *

Referencja:

Cena netto:

Cena brutto: