maymat-logo
Rejestracja
NAKRĘTKA /OC/ /KL.5,8/ M20

NAKRĘTKA /OC/ /KL.5,8/ M20

Referencja: M11-1-209-1

dostępny (138 kg)

netto: 6,96 zł/kg

brutto: 8,56 zł/kg

NIT ZRYWALNY 4,8-5X12

NIT ZRYWALNY 4,8-5X12

Referencja: M11-1-210-1

dostępny (21 kg)

netto: 19,36 zł/kg

brutto: 23,81 zł/kg

NIT ZRYWALNY 4,8-5X14

NIT ZRYWALNY 4,8-5X14

Referencja: M11-1-211-1

dostępny (19 kg)

netto: 21,76 zł/kg

brutto: 26,76 zł/kg

NIT ZRYWALNY 4,8-5X10

NIT ZRYWALNY 4,8-5X10

Referencja: M11-1-212-1

dostępny (12 kg)

netto: 19,99 zł/kg

brutto: 24,59 zł/kg

NIT ZRYWALNY 4X8

NIT ZRYWALNY 4X8

Referencja: M11-1-213-1

dostępny (23 kg)

netto: 19,36 zł/kg

brutto: 23,81 zł/kg

NIT ZRYWALNY 4X10

NIT ZRYWALNY 4X10

Referencja: M11-1-214-1

dostępny (17 kg)

netto: 19,36 zł/kg

brutto: 23,81 zł/kg

NIT ZRYWALNY 4X12

NIT ZRYWALNY 4X12

Referencja: M11-1-215-1

dostępny (44 kg)

netto: 19,36 zł/kg

brutto: 23,81 zł/kg

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 5

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 5

Referencja: M11-1-220-1

dostępny (2,6 kg)

netto: 11,00 zł/kg

brutto: 13,53 zł/kg

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 6

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 6

Referencja: M11-1-221-1

dostępny (mała dostępność (poniżej kg))

netto: 10,73 zł/kg

brutto: 13,20 zł/kg

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 8

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 8

Referencja: M11-1-222-1

dostępny (9,4 kg)

netto: 17,27 zł/kg

brutto: 21,24 zł/kg

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 10

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 10

Referencja: M11-1-223-1

dostępny (14 kg)

netto: 12,75 zł/kg

brutto: 15,68 zł/kg

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 12

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 12

Referencja: M11-1-224-1

dostępny (12 kg)

netto: 19,00 zł/kg

brutto: 23,37 zł/kg

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 16

PODKŁADKA SPRĘŻYSTA DIN 127 FI 16

Referencja: M11-1-225-1

dostępny (10 kg)

netto: 18,15 zł/kg

brutto: 22,32 zł/kg

PODKŁADKA ZWYKŁA DIN 125 FI 5

PODKŁADKA ZWYKŁA DIN 125 FI 5

Referencja: M11-1-226-1

dostępny (5,7 kg)

netto: 7,81 zł/kg

brutto: 9,61 zł/kg

PODKŁADKA ZWYKŁA/OC/ DIN 125 FI 36

PODKŁADKA ZWYKŁA/OC/ DIN 125 FI 36

Referencja: M11-1-227-1

dostępny (18 kg)

netto: 18,30 zł/kg

brutto: 22,51 zł/kg

PODKŁADKA ZWYKŁA DIN 125 FI 6

PODKŁADKA ZWYKŁA DIN 125 FI 6

Referencja: M11-1-228-1

dostępny (30 kg)

netto: 14,70 zł/kg

brutto: 18,08 zł/kg

PODKŁADKA ZWYKŁA DIN 125 FI 10

PODKŁADKA ZWYKŁA DIN 125 FI 10

Referencja: M11-1-230-1

dostępny (mała dostępność (poniżej kg))

netto: 17,57 zł/kg

brutto: 21,61 zł/kg

PODKŁADKA ZWYKŁA DIN 125 FI 16

PODKŁADKA ZWYKŁA DIN 125 FI 16

Referencja: M11-1-233-1

dostępny (mała dostępność (poniżej kg))

netto: 17,26 zł/kg

brutto: 21,23 zł/kg

PODKŁADKA ZWYKŁA DIN 125 FI 20

PODKŁADKA ZWYKŁA DIN 125 FI 20

Referencja: M11-1-234-1

dostępny (mała dostępność (poniżej kg))

netto: 17,75 zł/kg

brutto: 21,83 zł/kg

NIT STALOWY 5X16 952 ŁEB KULISTY

NIT STALOWY 5X16 952 ŁEB KULISTY

Referencja: M11-1-236-1

dostępny (13 kg)

netto: 11,07 zł/kg

brutto: 13,62 zł/kg

NIT STALOWY 5X26 952 ŁEB KULISTY

NIT STALOWY 5X26 952 ŁEB KULISTY

Referencja: M11-1-237-1

dostępny (24 kg)

netto: 7,54 zł/kg

brutto: 9,27 zł/kg

NIT STALOWY 5X40 952 ŁEB KULISTY

NIT STALOWY 5X40 952 ŁEB KULISTY

Referencja: M11-1-242-1

dostępny (8,4 kg)

netto: 6,00 zł/kg

brutto: 7,38 zł/kg

NIT STALOWY 6X45 952 ŁEB KULISTY

NIT STALOWY 6X45 952 ŁEB KULISTY

Referencja: M11-1-244-1

dostępny (3,3 kg)

netto: 6,53 zł/kg

brutto: 8,03 zł/kg

WKRĘT DO DREWNA /KLUCZ/ 6X 60 OC

WKRĘT DO DREWNA /KLUCZ/ 6X 60 OC

Referencja: M11-1-251-1

dostępny (37 kg)

netto: 11,54 zł/kg

brutto: 14,19 zł/kg

WKRĘT DO DREWNA /KLUCZ/ 6X 80 OC

WKRĘT DO DREWNA /KLUCZ/ 6X 80 OC

Referencja: M11-1-253-1

dostępny (23 kg)

netto: 9,74 zł/kg

brutto: 11,98 zł/kg* PROMOCJA *

Referencja:

Cena netto:

Cena brutto: